Kontakten med servern förlorad. Försöker kontakta den igen.

Kunde inte kontakta servern. Prova manuell omladdning med knappen här

Servern nekade kontakt

Bortförda av ryssarna under Stora Ofreden

Specifikation på the af Ryssarne borttagna folk ifrån Wörå församling och detta på åthskilliga tijder:
   
Ifrån Rekipeldo by  
1. Israels gård, Mats Johansson om 7 1/2 år gl. då han togs om Slagz Wintern af Afwalonisce Dragonnerne, A:o 1714
2. Sammaledes Ibidem Matts Pehrsson a 25 åhr
3. If:r Peet, Mårten om 15 åhr, Togs til Gen: Bruuse 1714 om Wintern. Brodren Matts Mattsson om 10 åhr Togs 1716 å Somar
4. Jåfs, Michel Isaaksson med hustru och dotter Brita, noch B:rhustru Lijsa med Sonen Michel af 4 åhr, och flickan om 2 åhr, 1714 om wintren
5. Lillkahru, Michel Isaakson om 7 åhr, Togs 1718 wed sitt Tiggiande af Margret:ne (?)
6. Stoorkahru, Sigfred Mårtensson om 9 åhr och Syster Lijsa af 10 åhr Togos 1714 om wintern. noch af Samma gård gåssen Matts af 8 och flickan Marg. af 3 åhr med Mod:n Lijsa Ohlsdotter togos 1714 om hösten af.
7. Simos, Simon Jacobsson med hust Lijsa och 3:ne döttrar Barbru om 12, Lijsa om 11, Anna om 9 åhr, Togos Slags wintern noch gåssen Simon om 10 åhr
8. Matts Mattsson om 5 åhr, Togs Slagswintern til ryska öfwersten
9. gåssen Abraham Isaakson om 5 åhr, Togs 1714 til Ryska Regementet.
10. Josscahru, Pehr Johansson om 45 åhr, huusbonde, Togs 1714 ef:r Slagswintern uthi Gen Bruuses följe
11. Castus, Jacobs söner 3:ne st, Isaac om sina 17, Mårten om 12, Matts om 10 åhr, 2:nne hoos öfwerst Mansteen. Noch samma gård, Bertil Mattsson med hustru Beata Bertilsdotter och Son Johan af 3 åhr
12. Westas, Pig: Anna Mattsdotter om 20 åhr Togs Slags Wintern
13. Pörnull, Sigfred Simonsson med hust och 6 st. barn 3 söner och 3 döttrar Togos Slagswintern
   
Ifrån Jörala by  
14. Jacobs gård, hust Brita Mattsdotter med Son Matts Michelson om 2 åhr. Togos 1714 om hösten
15. Jåfs, Lijsa Michelsd:r om 18 åhr Togs 1714 om hösten
16. Härtull, Michel och Lars Mattssöner, den äldre 13, den yngre 9 åhr. Noch Pig. Brijta Zach dotter om 18 åhr togos Slags wintern
17. Caurjerfwi, Johan Mattsson om 12 åhr Togs slagswint
   
Andiala by  
18. Hirsal, Mårten Staphansson om sina 17, B:r Sigfred om sine 19 åhr, noch Syst. hust Anna om 24 åhr ibid. Anna Mårtensdotter af 14 åhr med dess B:r Johan båda Togos om hösten 1714.
19. Härtus, Thomas Michelsson om 7 åhr Togs Slagwintern
20. Nyby, Pig: Maria Mattsdotter om 16 åhr, Togs till Major Romacof om hösten 1714
21. Antils, Michel Ohlsson om 12 åhr. Togs om hösten 1714 av dragonerne
   
Lomby  
22. Rassmus, Matts Mårtensson om 9 åhr Togs om hösten 1714
23. Cnuts, Mårten Bertilsson 15. Johan Larsson om 8 åhr, Togos om hösten 1714
24. Buddas, Mårten Michelsson om 9 åhr Togs Slagwintern af en Cosackwe
25. Thors, Isaak Larsson om 8 åhr, Togs Slagswintern af wallonska Regementet.
26. Kulpas, Thomas Hendersson om 12 åhr, B:r Hendrich om 8 åhr
27. Martis, Anna Ersdotter om 14 åhr, Togs om hösten 1714 af dragonnerne
28. Tiggiare barn, 3 st, Anna Pehrsdotter, om 20 åhr togs om hösten 1714. Hem i gården, noch Syst:r Christin och Barn, tagen uthi Wasa med sitt bettlande
29. Jäppil, fadren Michel Andersson med Sonen Erich och Broor Son Anders Johansson af 9 åhr, Togs om Slags wintern af dragonnerne
30. Kylkis, Abrah: Marcusson af 9 åhr, Togs af drag:e Major. Noch Syst:r Anna om 16 åhr af en Capit:n om Slags wintren.
31. Smedens, söner Michel af 14, Johan af 13, Samuel 7 åhr Togos Slags wintren, barn Johan warit hoos General Bruusen A:o 1720
32. Cånstis, hust. Maria Staphansdotter om 20 åhr med son Erich om 1 1/2 åhr af Cousackerne 1715 om wåren tagen
33. Nissil, Margeta Johansdotter, â 18, Togs Slagswint. noch Britta och Maria, hans döttrar om 12 och 10 åhr Togos twenne åhr efter Slaget
   
Bergby  
34. Kiärpas, Margeta Bertilsdotter â 18 åhr, af Capt. Rulin 1716 Tagit
35. Jupers, Isaak Mickelsson â 12 åhr, til öfwersten af Afwaloniska Regementet, noch Matts Johansson â 10 om Slagwintren tagen
36. Constis, Matt â 10, Lars 12, Mårt 7 och Johan 8 åhr Anderssöner 2:nne blif:t tagne Slagswintern, 2 hösten efter
   
Kåskeby  
37. Isaacus, Pehr Michelsson â 14 åhr, togs Slagswintern
38. Clemets, Matts Johansson â 8 åhr dito
39. Knubbas, Simon Johansson â 12, och Syst. Maria â 7 åhr noch: Erich Mattsson â 10 än Michel Michelsson â 9 åhr Tagen Slagswintren
40. Nicus, Johan Mattsson â 12 Syst: Margeta â 10, noch: hust Maria Pehrsdotter, med söner 3:nne st. Erich â 7. Matts â 4. Johan â 1/2 åhr Erichssöner, noch Johan Andersson â 8 åhr, tagit 2:nne åhr efter Slaget
41. Dahlkarls, Hans Simonsson â 7 åhr. Togs Slagsw.
   
Miemosby  
42. Grannas, Maria Mattsdotter â 16 åhr, Togs Slagswint:n af en drag:e Capit:n noch, Maria Isaaksdotter â 8. Togs 2:nne åhr efter slaget
43. Tuunäs, Carin Mattsdotter â 7 åhr Togs Slagswint:n
44. Miemos, Carin Michelsdotter â 20 åhr togs Slagwint noch, Brita Mårtensdotter â 10 åhr togs om hösten 1714
45. Carilais, Gabriel Gabrielsson â 8 åhr togs om hösten 1714, noch Johan Jacobsson â 8 åhr Togs Slagswintren
46. Grind, Carl Carlsson â 12 åhr, togs om hösten 1714. Noch Johan Jacobsson â 8 åhr Togs Slags wintren
   
Mäkipää by  
47. Greggas Maria Mårtensdotter â 12. och Syst. Lijsa â 11 åhr Togs 2:nne åhr efter Slagswintren
48. Storlund, Erich Isaaksson â 11 åhr, Togs Slagswintren till Weetska Regementet.
49. Staphans, Giösta Mattsson â 7 åhr Togs Slagswintren
50. Lillund, Mårten Mårtensson â 14. åhr Togs om hösten 1714
51. Murikais, Jacob Mattsson â 16 åhr Togs Slagswint. noch Margeta och Anna Isaaksdöttrar â 16 och 15 åhr. Anna har warit på 1/4Sara?1/4. hos Petter burg hoos en Jungfru Daria wid...
   
Rökiö by  
52. Baggas, Erich Mattsson â 14 åhr Togs Slagswint. Til Öfwerst Liutnant Freundt.
53. Antbrams, Johan Andersson â 11. Br Anders â 8 åhr, Togos Slagswintren
54. Smårois, Margreta Simons â 20. noch Br. Erich â 15 åhr, än Maria Erichsdotter â 11 åhr togos Slags wintren
55. Cnuts, Joh â 15. Matts â 13. och Erich â 8 åhr, hwilcken och följer öfwerst Lieut. Freundt, än ... Mårten Mattsson, Tagen Slags wintren.
56. Eskils, Samuel Larsson â 12 åhr, Togs om hösten Til ...nat Capit. Til Lutska Regementet 1714.
57. Rex, Jacob Ersson 13 åhr, Togs til öfwerst Lieutnant Freundt. Slags Wintren.
58. Kullas, Matts Eriksson med hust: Anna, noch dr Mårten Esaieson â 16 åhr, Pig. Carin Mårtensdotter â 26 åhr. Togs alla Til öfwerst Lieutnant Freund
59. Pytars, Maria Thomasdotter â 14 åhr, hoos öft. Lieut. Freundt. Br Thomas â 7 åhr Togs af dragonerne om hösten 1714.
60. Clerkas, Carin Isaaksdr â 14 åhr, Togs Slagswint.
61. Bertil Påhls, Brita Jacobsdotter â 20 åhr, togs om hösten
62. Secret, Holms dotter Hellena â 20. Togs af öfst. Mansteen (?)
   
Lålax by  
63. Breedfors, Mårt. Mattsson â 10 åhr togs slagswintern til Narfska regementet, och Stephan pisare; noch, Johan Johansson â 8 åhr af Cousaquerne, Togs Slags wintren i Quimå, warit med Lutska drag:ne 1716.
64. Haga, Matts Abrahamsson med hust: och 2:nne barn dot:an nn â 20, Margeta â 2 åhr, Togs Slagswintren
65. Måssa, Erich och Hans Simonssöner, â 7 och 5 åhr togs Slags wintren
66. Junkers, Maria Matts:dr â 20 åhr Togs om hösten 1714
67. Enges, Pehr Thomasson â 18 åhr Togs 1715. Ledde 1721 under crolgusta Regementet
68. Ollus, Michel Erichson â 14 åhr, Togs om hösten 1714. Til Weetska Regementet, hoos en wacht mäst:r Anton, br:dn Hendrich â 11 åhr. dito Reg: och Capt: Machlohf.
69. Jossus, Johan Hendrichsson â 15 under Woligutska Regementet, brod: Mårten â 13 åhr under Weetska Reg. hoos öfwerst Greco
70. Jofs, Lisa Johans:dr â 10. Togs Slagswintren
71. Nårrby, Erich Hindrichsson â 10. Togs Slags wintren, brod: Mårten â 7 åhr Togs om hösten 1714. Noch Anna Thomasdotter â 12 Togs Slags wintren än Johan Jacobson â 10 åhr
   
Tuckur by  
72. Grindas, Lijsa Mattsdotter â 20 åhr Togos Slagswintren
73. Jofs, Matts Eskilsson â 13 åhr Togos Slagswintren
74. Marcus, Maria Pehrs:dr â 12 åhr af Cousaq: öfwersten. Togos Slagswintren
75. Kärp (?), Erich Mattsson â 12. hoos en drag:ne Lieut. brod: Matts â 9.under woligutska R:t, än brod: Johan â 7 åhr, Syst: Carin â 19. Maria 11. och Margeta â 10 åhr.
76. Ers, Matts Mattsson â 5 1/2 åhr, hoos en kiöpman Simon Lazaroff, Syst: Carin â 9 åhr, ähr hoos Furst: Galitzin
77. Swähls, And: Pehrsson â 13 åhr togs Slags wintren
78. Skåttus, Margeta Simons:dr â 20 åhr Togs 1714 om hösten
79. Jontas, Jacob Andersson â 10 åhr, Togs Slags wintren
80. Cockus, Matts Andersson â 9 åhr
81. Akers, Gustaf Gustafsson a 12 åhr Togs Slags wintren
82. Broors Maria Mårtens:dr a 14 åhr Susanna â 8 åhr af en drag:Lieutnant, noch Margeta Michelsdotter â 14 åhr. Togs 1716 om hösten.
   
Kofjoki by  
83. Smeds, Mårt: Mattsson â 7 åhr
84. Widdas, Brita Pehrs:de â 9 åhr } Togos Slags wintren
   
Kaitzår by  
85. Kuddus, Hend: Isaaksson
86. Bertils, Anders Mattsson Togos Slags wintren .... Til Gen: Zekin
87. Henricus, Simon Påhlsson, och Syst: Margeta â 18. Togs om hösten til Ivan Greco, af weetska Regt:
88. Thomas, Mårten Michelsson, â 18 åhr, Togs Slags wint: Til Gen: Zekin
89. Finnas, Michel Johansson â 13 åhr, Togs om hösten 1714. Til weetska Reg:t: af Adiutant: Stephan Achintits
90. Sigfreds, Mårten Åkisson, â 18 åhr, Togs 1715.
91. Lassus, Matts Larsson â 8 åhr af Cousaq:ne Slags wintren
   
Karfwuat by  
92. Bengters, Lars Michelsson â 14 åhr, Syst: Carin â 16. Togs om hösten 1714.
93. Ulfwis, Mårt: Mårtensson â 12 åhr, brod: Simon â 61/2. Togos Slags wintren. och hösten efter B:r Thomas â 9.
94. Rännars, Matts Mattsson â 7 åhr, Togs om hösten 1714.
95. Mag. Gezeli, huus Piga Anna Ersdot:r â 28 åhr Togs hösten 1714.
   
Kimå by  
96. Hammarsmedens Anders Formans Barn Anders Andersson â 11 åhr Togs Slags wintren, lever i Åbo under Lutska Reg:t 1727 d 27 Sept: hoos Capt:n Simon Axphanovitz Qvastoff och hustru Samson, Syst: Carin â 8, behölts af en drag:ne Capt:n
97. Hammarsmeden Mårten Andersson (?) Med hust: och d:r Carin â 8 åhr Son Anders â 6 , och den yngsta â 3 åhr Tagna Slags W:
98. Kohlarens, Lars Larsson â 10 åhr Togs 1714 om hösten
99. Lassus, Lars Erichsson â 13 åhr Togos Slagswintren
100. Staphans, Matts Mårtensson â 11 åhr Togos Slags wintren
101. Kyras, Erich Jacobsson â 11 åhr Togos Slagswintren
102. Cnuters, Anders Erichsson, â 11 åhr Togs om hösten 1714. och Syst: Maria â 19 åhr
103. Backas, Matts Påhlsson â 11 åhr, än Mårt: Mårtensson â 9.
104. Muttas, Mårten Johansson, â 11 åhr. dessa Tagna Slags W:}
105. Heijde, Anders Pehrsson â 15 åhr, Togs om hösten 1714. brod:n Matts â 7. Togs om hösten 1715.
106. Kyråboas, Erich Simonsson â 13 åhr, brod:n Johan â 7.
107. Baggas, Johan och Mårten Erichssöner â 11. begge om Slags w.
108. Auras, Matts Göstafsson â 11 åhr, brod:n Mårten â 10 åhr dessa bröder (?) äro tagna Slags wintren än Erich Johansson med hust: och ett barn Johan â 11 åhr Togs 1719 om wintren til Snickare åth Gen. Galizin.
109. Cuckos, Johan Larsson â 10. Syst: Lijsa â 9 åhr, Tog: om hösten 1714.
110. Ifrån Bruket, Johan Jacobsson â 10 åhr, Togs 1715 om hösten. Syst:n Margreta â 11 åhr och brod:n Mårten om 3 åhr, Togos fyra åhr för detta .... deras tiggiande.
111. än If:n Bruket, Maria Johansd:r â 14 åhr, Togs 1715, Syst Anna â 11 åhr och Brod:n Jacob â 7. Togos 1717 af Siöfolcket i Waasa, än brod:n Mårten â 14. hoos en drag:e af wolligutska Reg:t Simon Dement.
112. Än Brucks skrifwaren Petter Dahlström med hust: Chirstin. Togs til Gen: Gallitzin.
   
Keskis  
113. Stoorkeskis, Påhl Hendrichsson â 15
114. Norrkeskis, Matts Johansson â 12 åhr Togs Slags wintren den samma under Lutska Reg:t lefde 1721 hoos ...... ...tvanovitz
115. Brännars, Simon Simonsson â 6 åhr, Togs Slags wintren
116. If:n samma by, Johan Larsson â 12. brod:r Michel â 9 åhr. Togos på wägen 1716.
   
Oravais by  
117. Nygårdz Göstaf Carlsson â 11 åhr, och Carl Johansson â 13 åhr
118. Seyplax, Carin Johans:dr â 26 åhr, Togs 1714 om hösten, noch Barbru Matts:dr â 15 åhr.
119. .............., Anders Johansson â 11 åhr.
120. Cnuts, Johan Mattsson â 15. noch brod:n Anders â 12 åhr.
121. Jacobs, Anders Johansson â 12. B:rn Erich â 10 åhr
122. Gustaf Gustafsson, med hust: Anna och Son Gustaf
123. Clockarens, Mårt: Johansson, â 6 åhr.
124. Johan Mårtensson â 14 åhr Togs Slags wintren.
   
Pensala by  
125. Anders Clemetson â 12. noch Pig: Sophia Erichs:dr â 15 åhr
126. Engelands gård, Mårten Jacobsson â 13 åhr. noch gåssen Jacob â 12. än Pig. Lijsa Johans:dr â 20 åhr, Togs om hösten 1714
   
Oxgangar  
127. ì Teugmå, Matts Hansson, med hust: och 4 styv (?) Flickor Maria â 12, Anna â 9, Beata â 8, och Lijsa â 7 åhr. Togos 1715 in í Januarij af en Lieutnant. noch Simon Andersson, â 8 åhr Togs 1714.
128. î än Isaak Mattson 9 åhr. Togs 1714 warit hoos en Cos:k Cap:t
   
Quimå by  
129. Johan Michelsson â 9 åhr, hoos Erich â 6 åhr, Togs Slags wint:
   
Maxmå by  
130. Cockas, Lijsa Mårtens:dr â 20 åhr, brod:n Hendrich â 10 åhr. Togs Slags wintren. noch Herman Johansson â 9. Togs Slags wintren. brod:n Petter â 7 åhr. Togs höst: efter. Item Henrich
131. ibid Pussus, Johan Mattsson â 10 åhr
132. Finnas, Matts Danielsson â 11 åhr, togs Slags wintren
133. Kaggas, Olof Hansson â 15. brod:n Jonas â 8 åhr. Togs 1714 om wintren
134. Euras, Carin Matts:dr â 8 åhr
   
Kiercklax by  
135. Öling, Anna Matts:dr â 20 åhr
136. Furunääs, Jacob Jacobsson med hust: Brita och söner Anders â 3. och Michel â 2 åhr. Pig: Maria Jacobs:dr â 22 åhr. Togs 1714.
137. Nissus, Mårten Jacobsson â 10 åhr, Togs Slags wintren
138. Bertils, Hendrich Hendrichsson â 14 åhr, brod: Simon â 10 åhr, Togs Slags wintren
139. Marcusas, Johan Esaiaeson med hust: Margreta och 4 sty: barn, Matts och Johan, dr Margeta och Anna. Pig: Carin Mattsdotter â 15 åhr, noch Pig Lijsa Matts:dr och Syst: hust: Anna i Waasa. Togs Slags wintren. Änkan Pig: Sussanna. do.
140. Esars, hust: lijsa Matts:dr. Och söner, Esaias â 7. och Matts â 5 åhr Johanssöner. än en dr Beata â 9 åhr, Togs 1715.
141. Lassus, Matts Larsson â 13, brod:n Jacob â 12 åhr, Togos Slags w.
142. Guttas, hust: Anna Michels:dr och hust: Barbru med en son Erich â 1/2 åhr, Togos Til Weetska Regt. 1715 af Capt:n Jacob Waseli Gelagi
143. Smeds, Michel Erichsson â 9 åhr, och brod:n Mårten â 8 åhr Togos Slags wintren
144. Kull.. Barbru Mårtens:dr â 20 åhr togs 1715.
   
Palwis by  
145. Cnuts, Matts Larsson â 13 åhr.
146. Peet, Lijsa â 20. Carin â 12. Anna â 11 åhr Simons:dr, än Syst: Margret: â 8 åhr. Brod:n Matts â 10 åhr lefde för ett åhr sedan ved Pettersburg hoos en ......, dessa Togos Slags wintren.
147. Ersas Erich Michelsson â 8 åhr, Togs 1714 om hösten Til Narfska Regt. af Lieut: Michael Davidivitj ...malsoff, noch syst: Margeta och Anna â 10 och 9 åhr. Togos Slags wintren, än Pig: Maria Mårtens:dr â 14 åhr. Lefver än i Pettersburg.
148. Ers, Erich och Johan Thomassöner â 8och 6 åhr. Togs Slags wintren.
149. Ströms, Anders och Johan â 16 och 12 åhr, noch syst: Anna â 11 åhr Togos Slags wintren
   
Lothlax by  
150. Huggars, Matts Mårtensson med Son Matts â 15 åhr och dott:n Brita â 16.
151. Simos, Johan Johansson â 15 åhr, Togs Slags wintren til Svandroska Regt.
152. E..ers, Margeta Esaiaed:r â 9 åhr Togs Slags wintren.
153. Josephs, Matts och Elias Josephssöner â 12 och 10 åhr Togos för 3 åhr sedan.
154. Åkers, Johan Johansson â 15 åhr, än Johan Johansson ... â 15 åhr. Togos Slags wintren
155. Slög, Esaias Andersson, â 15 åhr, Togos Slags wintren, noch Mårt: och Matts Erichssöner â 7 och 5 åhr. Togos i Wasa för 5 århr sedan wed betlande.
156. Eskils, Matts Eskilsson â 15 åhr, Togs Slags wintren
157. Kullas, Anna Mårtensd:r â 20 åhr Togs Slags wintren, än Abram Mattsson â 10 åhr, Togs til Iwan Proska Regt: Togs om hösten 1714
158. Sigfreds, Johan Johansson â 12 åhr, noch d:n Erich Johansson â 19 åhr, Togs Slags wintren
159. Helsings, Pig: Margeta Johansd:r â 20 åhr Slags wint.
   
Bertby  
160. Gollus, Johan Mattsson â 11 åhr. Syst: Chirst: â 12 åhr Togos Slags wintren.
161. Zachris, Erich Johansson â 7 åhr. Togs Slags wintren af drag:ne
162. Mattus, Maria Mattsd:r â 18 åhr. Togs Slags wintren.
163. Antus, Simon och Anders Johanssöner â 11 och 9 åhr Togos Slags wintren, noch Johan â 12 åhr togs om hösten 1714.
164. Swens, Margeta Mattsd:r â 14 åhr, Togs Slags wintren
165. Ollus, Beata Erichsd:r â 18 åhr Togs Slags wintren.
166. Svendas, Johan Johansson â 5 åhr, hoos Jacob Ivanovits ...lanoff, Cosaak öfwersten. Togs Slags wintren
167. Finnas (?), Mårten Mårtensson â 6 åhr Togs Slags wintren, noch B:r Thomas â 13 åhr
168. Inhyses, Matts Erichsson â 10 åhr, Togs Slags wintren
169. Kolax, Maria Michelsd:r â 19 åhr, Togs Slags wintren, noch Anders Hindersson â 11 åhr, äf:n Göstaf Carlsson â 13 åhr, än Carin Michelsd:r â 36 åhr. än Johan Isaaksson â 9 åhr, Togs om hösten 1714.
   
Carfsår by  
170. Håfwas, Matts Mårtensson â 15 åhr, Togs 1714 om hösten. Håfmans, Johan Mattsson, Togs Slags wintren 1714.
   
Soldaterna som Togos A:o 1720  
1 mantahl, Mårten Mårtensson Smeds
2 mantal, Johan Hansson Bertils
3 mantal, Jacob Johansson Widd
4 mntl, Erich Mårtensson Caustis
5 mantal, And: Åkisson Sigfreds
6 mantal, Anders Mattsson Josephs
7 mant: Israel Simonsson Cavus
8 mant: Mårt: Mattsson Rännar
9 mt: Thomas Andersson Jäppil
10 mt: Erich Hansson Nårrby
11 mt: Mårten Andersson Härus
12 mt: Matts Olofsson Gammelgård
   
Zach: Kulenius  
WD. Minist:  
Ett fel har inträffat. Sidan måste laddas om. Ladda om sidan X